Prelucarea datelor cu caracter personal

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În această secțiune vă informăm despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și despre drepturile dumneavoastră conform Regulamentului (UE) 679/2016 – Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), a Legii de punere în aplicare a prevederilor GDPR și a oricăror alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Naționala de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Ce date cu caracter personal colectăm?

Vom colecta date personale privind: adresa de e-mail și datele de contact ale persoanei sau ale reprezentantului companiei care ne contactează, incluse în solicitare (exemplu: nume, prenume, număr de telefon, adresă).

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor revine entității juridice din cadrul Camelian Jewelry, în calitate de operator de date cu caracter personal, respectiv, SC Camelian Jewelry.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare definite mai jos, prelucrăm atât datele cu caracter personal furnizate direct de către client în momentul transmiterii solicitării acestuia cât și alte date personale, care ne-au fost furnizate de către terți, precum și date pe care le generăm singuri pe baza prelucrării acestora. Aceste date pot fi incadrate de principiu în urmatoarele categorii:

Date de identificare: nume, prenume.

Date de contact: adresa de domiciliu/de corespondență, adresa de e-mail, număr de telefon fix, număr de telefon mobil.

De ce prelucrăm datele dumneavoastră și ce temeiuri juridice avem?

• Pentru executarea unui contract sau pentru realizarea demersurilor precontractuale.

• Rezervarea şi comercializarea de produse online.

• Reclamă, marketing şi publicitate.

• În scopuri de gestiune financiar-contabilă, conform legislației fiscale.

• În scopuri de audit intern sau audit financiar.

Daca doriți să participați la programele noastre de loializare pentru clienții activi, la diverse concursuri și tombole, la studii de satisfacție privind produsele contractate, să primiți pe e-mail buletine informative (de tip newsletter) sau diverse materiale promoționale prin poștă, avem nevoie de consimțământul dumneavoastră expres pentru a vă putea prelucra datele cu acest scop. În cazul în care ni l-ați acordat, sunteți îndreptățit să vă retrageți acest consimțământ oricând, pentru una sau pentru toate operațiunile de prelucrare prezentate mai sus, fără a indica vreun motiv, printr-o cerere scrisă, astfel: (i) prin e-mail la adresa: contact@camelianjewelry.ro sau (ii) prin poștă/curier la următoarea adresa: Str. Vasile Lucaciu nr. 115, Sector 3, Bucuresti, cod poștal 030693, telefon 0745.189.165

Căror destinatari sau categorii de destinatari transmitem datele dumneavoastră?

Furnizorii de servicii

Către furnizorii noștri de servicii, care acționează în calitate de persoane împuternicite de operator, și strict în baza instrucțiunilor documentate primite de la noi. Lista cu furnizorii noștri se actualizează periodic, ori de câte ori intervin modificari în componența sa. Terții care au acces la aceste date sunt firmele de curierat, cele de procesare a plăților etc.

Transmitere către instituţii publice

În cazuri speciale, trebuie să oferim informații cu privire la datele cu caracter personal instituțiilor competente, în măsura în care acest lucru este necesar în scopul cercetării penale, îndeplinirii sarcinilor legale ale serviciilor de informații sau în scopul obținerii drepturilor de proprietate intelectuală.

Serviciul de analiză web Analytics și social plugins

Utilizăm servicii de analiză a pieței online în scop statistic precum şi pentru realizarea ofertelor în funcţie de comportamentul și preferințele user-ilor. Aceste servicii de analiză web utilizează aşa-numite „cookie“-uri. Utilizăm și „plugin“-uri de la operatorii de reţele sociale (de ex.: www.facebook.com) în aceleași scopuri.

Pe ce perioadă stocăm datele dumneavoastră?

Păstrăm datele dumneavoastră doar pe durata și în măsura în care este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus sau dacă există o obligație legală în acest sens.

Pentru prelucrările de date care necesită consimțământul dumneavoastră, datele vor fi prelucrate și păstrate până la data retragerii consimțământului.

Dacă am încheiat un contract cu dumneavoastră, atunci vom respecta obligațiile legale de păstrare a datelor și a documentației relevante, după cum urmeaza: i) pentru îndeplinirea obligațiilor legale de documentare și de păstrare conform legislației pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, vom păstra datele pentru o perioada de 5 (cinci) ani de la încetarea relațiilor contractuale cu dumneaoastră. ii) datele personale ale clienților noștri care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhivele companiei Camelian Jewelry SRL timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii Contabilității. iii) în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor noastre legale, datele dumneavoastră necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescriptie.

Securitatea datelor

Pentru protecția datelor dumneavoastră pe pagina noastră web, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a le proteja în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii actuale.

Parteneri

Camelian Jewelry SRL nu efectuează toate prelucrările datelor cu caracter personal prin aceasta pagină web în regim propriu, ci beneficiază de sprijin de la parteneri specializați, care actionează pe baza comenzilor primite de la noi. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal la care au acces în baza imputernicirilor primite de la noi pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmita terților.

Drepturile dumneavoastră privind protecția datelor personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, Camelian Jewelry SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor/clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe camelianjewelry.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și a serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului. Prin completarea datelor dvs. in formularul de creare de cont și/sau de Comanda declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a Camelian Jewelry SRL și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de catre Camelian Jewelry, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfăsușarea și/sau derularea de către Camelian Jewelry, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

De asemenea, vă dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către Camelian Jewelry atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țară sau străinătate. Prin citirea prezentelor Termene și Condiții ați luat la cunoștință faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa Camelian Jewelry SRL,  Str. Vasile Lucaciu nr. 115, Sector 3, Bucuresti, cod poștal 030693, telefon 0745.189.165, vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: – o data pe an, să vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate; – să interveniți asupra datelor transmise; – să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară – să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege. Astfel, camelianjewelry.ro poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletter și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale. Camelianjewelry.ro nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul camelianjewelry.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

De asemenea, Camelian Jewelry poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, asigurători etc. Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Politie, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și in limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Aveți următoarele drepturi în legătură cu protecția datelor dumneavoastră:

Dreptul la informare

Dreptul dumneavoastră de a primi informații privind operațiunile de prelucrare efectuate de către noi asupra datelor dumneavoastră. Respectarea acestui drept se realizează prin prezenta informare;

Dreptul de acces

Dreptul dumneavoastră de a obține din partea noastră o confirmare dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la furnizarea de informații specifice privind prelucrarea lor;

Dreptul la rectificare

Dreptul dumneavoastra de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care vă privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;

Dreptul la ștergerea datelor

Dreptul dumneavoastră de a obține, fără întârzieri nejustificate, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în măsura în care sunt indeplinite urmatoarele condiții prevăzute de GDPR: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către noi; (ii) vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (iii) vă opuneți prelucrărilor de date personale efectuate de noi. Vă puteți opune doar prelucrărilor care au ca temei legal realizarea intereselor noastre legitime, pentru care noi nu avem interese și motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal de catre noi; (v) datele dumneavoastră trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine;

Dreptul la portabilitatea datelor

Dreptul dumneavoastrî de a primi de la noi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat direct, într-un format structurat, utilizat în mod curent ăi care poate fi citit automat, precum și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteți exercita acest drept doar atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastra sau când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate.

Dreptul la opoziție

Dreptul dumneavoastra de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate de noi având ca temei juridic realizarea intereselor noastre legitime. Dacă vă veți opune unor astfel de prelucrări, noi nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care vom putea demonstra că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automată care utilizează datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dumneavoastră, cum ar fi comportamentul de plata, situația financiară, comportamentul în trafic etc.), care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Pentru a da curs solicitărilor de mai sus, vom putea cere informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea dumneavoastră. După identificarea dumneavoastră, vă vom furniza un răspuns la solicitarea transmisă în vederea exercitării drepturilor de mai sus, în termen de cel mult o lună de la data primirii cererii.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteți trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa: contact@camelianjewelry.ro, sau (ii) prin poștă/curier la următoarea adresă: Camelian Jewelry SRL, Strada Vasile Lucaciu nr. 115, sector 3, București, cod poștal 030693. 

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa Bld. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. Nu în ultimul rând, pentru orice intrebări privind informațiile cuprinse în prezenta Informare, vă puteți adresa Camelian Jewelry SRL la adresa de e-mail: contact@camelianjewelry.ro.

Date despre firmă

SC CAMELIAN JEWELRY SRL

Nr. ORC: J40/6429/2020

CIF: RO42636772

Autorizația ANPC/DMPPPPK: 11275/20.07.2020

Adresa:  Str. Vasile Lucaciu nr. 115, Sector 3, Bucuresti, cod poștal 030693, telefon 0745.189.165